बालवाडया

मुख्यत्वे गरीब श्रमिकांच्या वस्तीतील मुलांना मुळापासूनच शिक्षणाची गोडी लागावी, या उद्देशाने ट्रस्टने बालवाडयांचा उपक्रम सुरू केला.

हनुमान टेकडी, गोरेगाव (पूर्व) आणि कल्याण केंद्र, सुभाष नगर, तीन डोंगरी, गोरेगाव (प.) या दोन ठिकाणी या बालवाड्या चालतात.
प्रमुख केंद्र – केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, स्मृति, आरे रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई – ४०० ०६२. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७२४१२३ फॅक्स – २८७२४१२३ - २८७९०८९१ इमेल – kgstmtnl@gmail.com
उपकेंद्र - केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, कल्याण केंद्र, सुभाष नगर, ए वन बेकरीजवळ, तीन डोंगरी (प.), मुंबई – ४०० ०९०. दूरध्वनी क्रमांक – (०२२)२८७८७३८६
 
© सर्व अधिकार राखिव २०१६